• Pradinių klasių mokytojas: Žydrūnas Kapočius
 • Kontaktiniai duomenys: tel.8-670-96765, elektroninis paštas www.zydrunaskap@gmail.com
 • Išsilavinimas: 1993m. birželio 25d. baigiau Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos „Dėstymo pradinėse klasėse“ specialybės kursą ir įgijau aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą.

                             2009m. birželio 25d. baigiau LKKA (Lietuvos kūno kultūros akademija) ir įgijau edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.

 • Darbo patirtis: nuo 1993m. rugsėjo 1-os d. pradėjau dirbti Marijampolės 1-oje pradinėje mokykloje pradinių klasių mokytoju. Po metų pradėjau dirbti Raseinių Šaltinio vidurinėje mokykloje, kurioje iki šiol dirbu pradinių klasių mokytoju. Pedagoginio darbo stažas – 18 metų.
 • Kvalifikacija:1998m. birželio 15d. atestacijos komisijos nutarimu Nr.7 suteikta vyresniojo pradinių klasių mokytojo kvalifikacinė kategorija.                                                                                                2009m. gruodžio 4d. atestacijos komisijos nutarimu Nr.5 suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 
 • Svarbesni kompetencijos tobulinimai:  2006 – 2007m./m. dalyvavau BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0019 „Raseinių rajono pedagogų užsienio kalbų kompetencijų tobulinimas“ ir išklausiau šiuos vokiečių kalbos dalykus: 1 lygis (įvadinis, A 1.1), apimtis – 100 akademinių valandų, 3 VDU kreditai (4,5 ECTS kredito); 2 lygis (pradinis, A 1.2), apimtis – 100 akademinių valandų, 3VDU kreditai (4,5 ECTS kredito).
 • Metodinė veikla: 2 metus dalyvavau „Virtualios kelionės klasėje“ konkurse, kuriame sukurti darbai buvo pripažinti tinkamais naudoti viešoje erdvėje.
                                         2008-03-18 respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „IKT taikymo pradinio ugdymo procese galimybės“, vykusioje Panevėžio Senvagės pagrindinėje mokykloje, skaitė pranešimą tema „IKT integravimas į pradinio ugdymo disciplinas panaudojant interaktyvią lentą“.

                            2008-04-23 vedžiau atvirą pamoką rajono pradinių klasių pedagogams, panaudojant interaktyvią lentą.

                                       2008-04-23 pravedžiau seminarą Raseinių rajono mokytojų švietimo centre rajono pradinių klasių mokytojams tema ,,IKT panaudojimas pradinių klasių pamokose''.

                        2010-11-23 pravedžiau seminarą rajono pradinių klasių mokytojams tema ,,Interaktyvios lentos ,,Smart Board'' demonstravimo bei modeliavimo galimybės''.

                                               

           2011-11-25 dalyvaudamas projekte "Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas" tapau švietimo konsultantu.

 

 • 2012 m. dalyvavau projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “ ir tapau mokyklos ugdymo karjerai (UK) koordinatoriumi.

2012 m. laimėjau konkursą  į projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ mokymus bei pagilinau savo bendrąsias kompetencijas, dalyvaudamas seminaruose:

 •  „Kūrybiškumo esmė. Nuo ko pradėti ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“
 • „Efektyvaus komandinio darbo svarba ugdant pradinių klasių mokinių kūrybingumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“
 • „Pozityvios ir konstruktyvios komunikacijos taikymas ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“.

Dalyvaudamas šiame projekte 2013 m. gavau savaitės stažuotę į Austriją.

2013 m. laimėjau konkursą dalyvauti Asmenybės tobulinimo ir vadybinių kompetencijų mokymuose. 

Vasario 13 d. pravedžiau rajoninį žaidimą - konkursą ,,Mes lyderiai'' kartu su mokytojomis Liuba V. ir Raimonda L., kuriame dalyvavo 4 komandos. 

2014 m. vasario 17 d. gautos mokyklos direktorės padėkos už:

 • 1-4 klasių renginio ,,Mokyklos garbė'' scenarijaus parengimą ir šventės organizavimą;
 • už bendravimo su mokinių tėvais formų įvairumą.

2014 m. vasario 27 d. mokyklos mokytojams pravedžiau seminarą ,,Mąstymo įpročių ugdymas ir praktinio mąstymo žemėlapių pritaikymo galimybės ir iššūkiai''